Przepisy prawa nakładają na właściciela firmy wymóg ochrony dróg oddechowych każdego pracownika, który jest narażony na wdychanie szkodliwych substancji oraz pylenie. W artykule tym opisujemy środki służące efektywnej ochronie dróg oddechowych pracowników.

Realne zagrożenia dla układu oddechowego pracowników – konsekwencje dla zdrowia i życia oraz powstawanie ryzyka dotyczącego chorób zawodowych

Występowanie zagrożeń dla zdrowia dróg oddechowych w miejscu pracy jest przyczyną zastosowania odpowiednich metod ochrony i ich skutecznego wdrożenia. Obowiązek ten spoczywa na pracodawcy, który jest zobowiązany uczynić wszystko, aby zatrudnieni u niego pracownicy nie byli narażeni na jakiekolwiek perturbacje zdrowotne wynikające z wdychania pyłu oraz toksyn mogących przedostawać się do ich układu oddechowego oraz płuc i powodować ryzyko występowania chorób pulmonologicznych. W wielu branżach istnieje realne ryzyko zagrożenia dla układu oddechowego pracowników. Dzieje się tak z powodu istnienia realnych czynników mających negatywny wpływ na zdrowie układu oddechowego wszystkich zatrudnionych. Wykorzystując dostępne narzędzia i sprzęty mające na celu ochronę dróg oddechowych, można zadbać o zdrowie swoich pracowników i uniknąć pojawienia się u nich typowych chorób zawodowych. W celu ochrony dróg oddechowych wykorzystuje się filtry i pochłaniacze gazowe, maski całotwarzowe, półmaski, a także sprzęt do instalacji sprężonego powietrza czy systemy z wymuszonym przepływem powietrza. Ponadto należy również wykorzystać nagłowia, kaptury ucieczkowe, a także innego typu akcesoria i mierniki.

Narzędzia do ochrony dróg oddechowych pracowników

Każdy pracodawca, który naraża swoich pracowników na pracę w zakładzie, w którym występuje pylenie, zadymienie lub duża ilość unoszących się gazów, jest zobowiązany zastosować odpowiednie środki służące do ochrony dróg oddechowych. Mogą to być filtry przeciwpyłowe, pochłaniacze gazu, filtropochłaniacze kombinowane bądź też półmaski i maski. Są one dobierane w zależności od rodzaju występujących zagrożeń. Zastosowanie filtrów przeciwpyłowych zapewnia skuteczną ochronę dróg oddechowych przed cząsteczkami płynnymi i stałymi. W razie występowania zagrożenia w postaci oparów gazów oraz cząsteczek stosuje się także pochłaniacze gazowe. Każdy pracodawca powinien wyposażyć swój zakład funkcjonujący w branży, w której występuje wyżej wymienione zagrożenie, w pochłaniacze gazowe, które chronią nie tylko przed oparami organicznymi czy gazami o temperaturze wrzenia powyżej 65 stopni Celsjusza, ale także oparami nieorganicznymi, do których należy cyjanowodór, siarkowodór czy chlor, a także opary rtęci lub amoniak.

Obowiązki pracodawcy względem metod ochrony układu oddechowego zatrudnianych u siebie osób – sprzęt ochronny i akcesoria

W przypadku narażenia dróg oddechowych na ciężkie uszkodzenia wynikające z ryzyka wybuchu pożaru pracodawca powinien wykorzystać kaptury ucieczkowe. Stosowane do samodzielnej ewakuacji, są niezastąpione również w czasie wycieku silnie toksycznych substancji chemicznych. Obowiązkiem każdego pracodawcy jest także ochrona dróg oddechowych przed działaniem unoszących się w powietrzu cząsteczek. Odpowiedniej jakości jednorazowe półmaski filtrujące zapewniają możliwość oddychania czystym powietrzem i wpływają na komfort pracy oraz dobre samopoczucie osób zatrudnionych w danej branży. Właściciele laboratoriów oraz stref, w których pojawiają się lotne substancje chemiczne, są zobowiązani dostarczyć swoim pracownikom maski całotwarzowe. Mają one zastosowanie szczególnie w przemyśle petrochemicznym i chemicznym. Dzięki ich odpowiedniemu działaniu drogi oddechowe każdego pracownika są skutecznie chronione przed toksycznymi oparami chemicznych substancji lotnych.

Skuteczna ochrona dróg oddechowych jest obowiązkiem każdego pracownika działającego w branży, w której występuje nawet minimalne zagrożenie pylenia czy wdychania toksycznych substancji chemicznych. Niezastosowanie środków ochrony dróg oddechowych przez pracodawcę u swoich pracowników grozi poważnymi sankcjami i jest niezgodne z przepisami BHP.

Źródło: Sklep BHP Prosave