Błędy popełniane przez ekipy wykonawcze na budowie nie należą do rzadkości. Bardzo często są to drobne usterki, które dosyć łatwo wyeliminować jeszcze na etapie budowy domu. Niestety w wielu przypadkach błędy wykonawcze są na tyle poważne, że ich usunięcie może być niemożliwe bez ingerencji w strukturę budynku. Jednym z takich błędów są usterki popełniane podczas montażu instalacji wodno-kanalizacyjnej. W tym przypadku problemowość awarii jest wysoka, ponieważ rury odprowadzające wodę i ścieki jeszcze na etapie budowy zostają przykryte innymi elementami konstrukcji budynku, co znacząco utrudnia dotarcie do źródła usterki. Pamiętajmy, że w przypadku źle wykonanej instalacji wodno-kanalizacyjnej możemy zlecić rzeczoznawcy budowlanemu wykonanie ekspertyzy budowlanej! 

Źle dobrany projekt 

Najczęściej popełnianymi błędami na etapie budowy domu są błędy projektowe, które zazwyczaj generują szereg błędów wykonawczych. W przypadku instalacji wodno-kanalizacyjnej problem niedostosowanego projektu jest o tyle poważny, że w istocie wyklucza prawidłowe funkcjonowanie instalacji i naraża nas na dodatkowe koszty związane z naprawą niedziałających przewodów. Pamiętajmy, że prawidłowo przygotowany projekt wykonawczy uwzględnia nie tylko specyfikę i układ budynku, ale przewiduje w sposób dokładny przebieg rur i ich rozmieszczenie. Bardzo ważne w tym przypadku jest też umiejętne określenie zapotrzebowania budynku na wodę. Istotne w tej kwestii są przede wszystkim rodzaje i przekroje rur ­– te o zbyt małej średnicy mogą podczas częstej eksploatacji szybko się zapychać i utrudniać odprowadzanie nieczystości z domu. Bardzo często podczas montażu rur odpływowych dochodzi także do nieumiejętnego dobrania typu rur do rodzaju urządzeń, które mają być podłączone do odpływu. Szczególnie problematyczne może się okazać podłączanie do instalacji dużych urządzeń, które pracują na bieżąco, np. pralki i zmywarki do naczyń.

 Błędy wynikające ze źle napisanego projektu instalacji są zatem nie tylko problematyczne, ale i nieekonomiczne, ponieważ generują dodatkowe koszty związane z utrzymaniem instalacji wodnej w dobrym stanie i naprawą potencjalnych awarii systemowych. W przypadku ich wystąpienia warto zatem nie tylko skontaktować się z nierzetelnym wykonawcą, ale i zlecić wykonanie ekspertyzy budowlanej. Rzeczoznawca budowlany weryfikujący sprawność instalacji nie tylko oceni jakość prac wykonawczych, ale i wskaże błędy, które należy naprawić. 

Instalacja wodna – źle poprowadzone rury 

Częstym błędem wykonawczym popełnianym przez ekipy budowlane jest błędne poprowadzenie rur, które skutkuje poważnymi awariami systemu doprowadzającego wodę. Najczęściej do usterek dochodzi podczas zbyt płytkiego posadowienia rur w podłożu powyżej linii przemarzania gruntu. Jeżeli instalacja nie zostanie dostatecznie zabezpieczona, w zimie, podczas mrozów, rury będą zamarzały, a to będzie uniemożliwiało swobodny przepływ wody do budynku. Prawidłowo zamontowane rury odpływowe powinny być umieszczone nie tylko poniżej poziomu przemarzania gruntu, ale i pod ławami fundamentowymi. W przeciwnym wypadku ich późniejsze podłączenie może być już niemożliwe. Jeżeli wykonawca popełnił błędy na tym etapie przygotowywania instalacji wodno-kanalizacyjnej, ich naprawienie może być nie tylko bardzo kosztowne, ale i ryzykowne. Właściwie zawsze w takim przypadku będziemy musieli ingerować w strukturę budynku. Pomocna w tej kwestii może się okazać interwencja rzeczoznawcy budowlanego, który nie tylko sprawdzi aktualny stan instalacji wodnej, ale i wykona badania mające na celu wskazanie przyczyn usterek. Sporządzona na ich podstawie ekspertyza budowlana pomoże nam uporać się z pracami naprawczymi. 

Instalacja wodno-kanalizacyjna – błędy wykonawcze 

Do błędów wykonawczych związanych z montażem instalacji wodno-kanalizacyjnej może też dochodzić podczas umieszczania rur odpływowych w podłożu. Problem z odprowadzaniem ścieków z budynku może być konsekwencją nieprzemyślanego projektu, który nie normuje poziomu rozmieszczenia przewodów lub prowadzi je nieprawidłowym biegiem. Prawidłowo zamontowany odpływ powinien być rozmieszczony na tym samym poziomie i w miarę możliwości powinien przebiegać bez zbyt wielkiej ilości łączeń, które mogłyby utrudniać odprowadzanie nieczystości z budynku. Konsekwencją źle ułożonej instalacji wodno-kanalizacyjnej może być nie tylko przeciekanie rur w miejscach łączeń, ale i ich zapychanie w miejscach zmiany poziomu biegu instalacji. W takim przypadku awaria jest o tyle trudna do usunięcia, ponieważ wymaga interwencji hydraulicznej przy instalacji, która jest umieszczona pod ławami fundamentowymi. 

W przypadku poważnych usterek konieczne może być usuwanie posadzki w miejscu wystąpienia awarii. W każdym przypadku uszkodzenia powstałe w skutek błędów wykonawczych ekipy budowlanej powinny być usunięte przez nierzetelnego wykonawcę. Jeżeli ten uchyla się od naprawy, jako inwestorzy mamy prawo do wyegzekwowania odszkodowania za poniesione szkody i usunięcia usterki. Dobrze jest w takiej sytuacji zlecić wykonanie ekspertyzy budowlanej, która pomoże nam jasno określić zakres szkód i działań naprawczych. Obiektywną i rzeczową ocenę stanu technicznego instalacji wodno-kanalizacyjnej powinien wykonać rzeczoznawca budowlany.

Źródło: MPExpertbud – Ekspertyzy Budowlane