Nieustanna gra popytu i podaży, zmiany przepisów, rozwój technologiczny, działania konkurencji – to tylko przykłady czynników, które mają wpływ na działalność firm. Dlatego każde przedsiębiorstwo, aby utrzymać swoje miejsce na rynku (a jeszcze lepiej nieustannie się na nim umacniać), musi systematycznie wykonywać analizę wskaźnikową przedsiębiorstwa i monitorować sytuację finansową. Tylko taki sposób umożliwi podejmowanie właściwych decyzji.

Rentowność przedsiębiorstwa

Rentowność to parametr wykazujący efektywność posiadanych przez dane przedsiębiorstwo środków oraz umiejętność gospodarowania aktywami. Inaczej mówiąc, jest to stopień efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz zarządzania jego majątkiem. Analiza rentowności firmy ma każdorazowo wykazać związek osiągniętego w danym czasie wyniku finansowego z przychodami z tytułu sprzedaży produktów czy usług, posiadanymi zasobami oraz kapitałem firmy.

Aby określić rentowność przedsiębiorstwa, bierze się pod uwagę wskaźniki określające zależność pomiędzy zyskiem wypracowanym przez firmę i wartością parametru, których chcemy analizować. Można tu zastosować wzór matematyczny, wyliczając rentowność przedsiębiorstwa jako iloraz zysku netto do wskazanej wartości analizowanego wskaźnika wyrażony w procentach.

Wskaźniki rentowności przedsiębiorstwa

Analizę rentowności przedsiębiorstwa można przeprowadzić w oparciu o następujące wskaźniki:

  • sprzedaży produktów lub usług – ROS (return of sale),
  • aktywów firmy – ROA (return on assets),
  • kapitału firmy – ROE (return on equity).

Rentowność firmy wyliczona na podstawie wskaźników rentowności może przybrać zarówno postać dodatnią, czyli zysku, jak i postać ujemną, czyli deficytu.

O czym informują nas wskaźniki rentowności?

  • ROS – to iloraz zysku netto i wartości osiągniętego przychodu ze sprzedaży produktów czy usług w określonym czasie.
  • ROA – określa wartość zysku osiągniętego przy wykorzystaniu posiadanego przez firmę majątku, czyli efektywność zarządzania zasobami.
  • ROE – określa stosunek zysku netto firmy do posiadanych kapitałów własnych, czyli zależność wartości majątku wniesionego do wypracowanego w bieżącej działalności.

Rozwiązania dla menedżerów, czyli jak wyliczyć rentowność przedsiębiorstwa?

Analiza rentowności przedsiębiorstwa wymaga przygotowania odpowiedniego zestawienia danych i przeprowadzenia stosownych obliczeń. W ostatnich latach powstają zaawansowane programy komputerowe, które w znacznym stopniu przyspieszają tego rodzaju procesy i pozwalają na uzyskanie rzetelnych informacji o stanie przedsiębiorstwa. Jednym ze skutecznych narzędzi IT dla biznesu jest np. FlexiReporting. Aplikacja ta stanowi zintegrowany system do raportowania zarządczego i finansowego. Ułatwia również wszelkie procesy planistyczne.

Zarządzanie przedsiębiorstwem i podejmowanie kluczowych decyzji powinno być poprzedzone rzetelną analizą informacji na temat funkcjonowania firmy i stanu jej finansów. Warto ułatwić sobie gromadzenie takich danych i ich opracowywanie dzięki nowoczesnym programom komputerowym, opracowanym z myślą o raportowaniu zarządczym i finansowym.

Inspirowane: flexisolutions.pl – controlling produkcji