Strona główna Biznes Pozew za błąd w sztuce lekarskiej – jak wybrać kancelarię radców prawnych?

Pozew za błąd w sztuce lekarskiej – jak wybrać kancelarię radców prawnych?

239
0

Artykuł 444. Kodeksu cywilnego stanowi, że w przypadku uszkodzenia ciała lub spowodowania rozstroju zdrowia poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie, które pokryje wszystkie koszty leczenia. W razie inwalidztwa poszkodowany może domagać się, aby osoba odpowiedzialna za jego spowodowanie poniosła również koszty przygotowania do innego zawodu. Artykuł ten odnosi się również do lekarza, który wadliwie udzielił świadczenia lekarskiego. Kiedy i o co może ubiegać się pacjent? I dlaczego warto skorzystać z pomocy kancelarii radców prawnych przy tego rodzaju postępowaniu?

Odszkodowanie

Odszkodowanie jest to kwota, która ma zrekompensować stratę finansową poniesioną przez pacjenta. Z roszczeniem o odszkodowanie powinny występować osoby, które uważają, że udzielone im świadczenie medyczne naraziło ich na szkodę, np. dodatkowe wydatki, konieczność powtórzenia zabiegu, brak oczekiwanych skutków, itd. Warto podkreślić, że podstawą do wystąpienia o odszkodowanie jest również sytuacja, w której pacjent poniósł szkodę, ponieważ szpital odmówił jego przyjęcia.

Odszkodowanie może obejmować koszty leczenia, tj.:

 • zakup leków lub zastosowanie leczenia, którego celem jest odwrócenie skutków niewłaściwie udzielonych świadczeń zdrowotnych,
 • przeprowadzanie badań,
 • wizyty lekarskie,
 • dojazd do szpitali i innych placówek ochrony zdrowia,
 • przygotowanie lokalu mieszkalnego do aktualnego stanu zdrowia pacjenta.

Renta

To comiesięczne świadczenie na rzecz pacjenta, który zmuszony jest ponosić systematyczne koszty na świadczenia zdrowotne. Z roszczeniem o rentę może wystąpić pacjent, u którego wystąpił trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek wadliwie udzielonego świadczenia medycznego. Trzeba również podkreślić, że możliwość orzeczenia renty związana jest z częściową lub trwałą utratą zdolności do pracy zarobkowej.

Zadośćuczynienie

Pacjent może wystąpić również z roszczeniem o zadośćuczynienie. Jest to rekompensata za szkodę niemajątkową – cierpienie fizyczne i psychiczne. Jest to roszczenie, które może wiązać się z wypłatą bardzo dużych świadczeń. Wysokość zadośćuczynienia zależy m.in. od rodzaju uszczerbku na zdrowiu, skutków błędu w sztuce lekarskiej na przyszłość oraz możliwości zaadoptowania się do nowej sytuacji.

Niewłaściwie postawiona diagnoza jako najczęstszy błąd w sztuce lekarskiej

Wśród najczęstszych błędów lekarskich wskazuje się niewłaściwie postawioną diagnozę. Należy jednak pamiętać, że tylko lekarz specjalista może określić, czy decyzja lekarza kwalifikuje się jako błąd w sztuce lekarskiej. Tylko biegły posiadający specjalistyczną wiedzę w danej dziedzinie medycyny może określić, czy postępowanie diagnosty odbiegało od standardów wykonywania zawodu i czy jego decyzja spowodowała pogorszenie stanu zdrowia pacjenta. W niektórych przypadkach można wyłączyć odpowiedzialność lekarza i dzieje się tak na przykład wtedy, kiedy jego działanie było ograniczone stanem powszechnej wiedzy medycznej. Niewłaściwe zachowanie lekarza może być jednak wywołane zaniechaniem, czyli między innymi pominięciem badań, które są niezbędne do postawienia prawidłowej diagnozy. Od kogo zatem możemy domagać się odszkodowania?

Ustalenie winnego

W zależności od rodzaju błędu i skutków wadliwie udzielonego świadczenia medycznego możemy podjąć postępowanie na drodze cywilnej (odpowiedzialność majątkowa winnego) lub karnej (kara pozbawienia wolności). Zanim wystąpimy z roszczeniem o odszkodowanie, trzeba ustalić, przeciwko komu ma być prowadzona sprawa. Czy odpowiedzialny jest lekarz, inna osoba z personelu medycznego? Szpital, a może inna placówka medyczna? W praktyce poszkodowany może wystąpić przeciwko:

 • szpitalowi – jeśli występujemy z roszczeniem za błąd w sztuce lekarskiej, najczęściej do sądu pozywamy szpital; nie jego dyrekcję, ale szpital jako instytucję.
 • lekarzowi – odpowiedzialność lekarza za nieumyślny błąd uzależniona jest od charakteru jego zatrudnienia. Jeśli lekarz pracuje w szpitalu na umowie o pracę, ponosi on odpowiedzialność prawną wobec szpitala jako jego pracownik. Całą odpowiedzialność za wadliwe świadczenie medyczne w takiej sytuacji ponosi szpital. Jeśli lekarz zatrudniony jest na tzw. kontrakcie, odpowiada za wyrządzoną krzywdę solidarnie wraz ze szpitalem. Z pełną odpowiedzialnością musi liczyć się lekarz, który prowadzi prywatną praktykę lekarską.
 • ubezpieczycielowi – w zależności od przypadku możemy wystąpić do sądu przeciwko ubezpieczycielowi lekarza i szpitala (ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej).

Pozew za błąd w sztuce lekarskiej – pomoc radcy prawnego

Sprawy dotyczące błędów w sztuce lekarskiej są niewątpliwie skomplikowane i wymagają sporej wiedzy prawniczej. Dlatego ważne jest, aby wybrać prawnika, który specjalizuje się w tej dziedzinie i wie, jak skutecznie przeprowadzić postępowanie o odszkodowanie za błąd lekarski. Kiedy już wybierzemy odpowiednią osobę, warto dowiedzieć się, czy zapewni nam ona pomoc na każdym etapie postępowania zarówno w sprawach rozpatrywanych na drodze cywilnej, jak i karnej, a szczególnie w takich sytuacjach, jak:

 • postępowanie przed prokuraturą i sądem karnym w związku z możliwością popełnienia przestępstwa,
 • postępowanie przed Wojewódzką Komisją do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych,
 • postępowanie dyscyplinarne przed sądem lekarskim,
 • postępowanie likwidacyjne przed zakładem ubezpieczeniowym,
 • postępowanie dotyczące naruszenia praw pacjenta.

Radca prawny po przeanalizowaniu dokumentacji medycznej pomoże w przygotowaniu i udokumentowaniu odpowiedniego pozwu. Jego zadaniem jest również zgromadzenie dowodów i opinii specjalistów w dziedzinie medycyny. Warto wybrać kancelarię radców prawnych, która ma doświadczenie w przeprowadzaniu tego typu skomplikowanych postępowań. Znacznie wzrasta wtedy szansa na powodzenie postępowania i uzyskanie odszkodowania.

Źródło: radcowie-prawni.waw.pl – porady prawne Warszawa